การบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) บนระบบบริหารจัดการการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

Authors

  • นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์
  • มนต์ชัย เทียนทอง
  • จรัญ แสนราช
  • นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์

Keywords:

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR, ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร, รูปแบบการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร, ระบบบริหารจัดการการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

Abstract

การวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) บนระบบบริหารจัดการการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ วิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  1)ศึกษาปัจจัยที่มีต่อสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดตั้ง การจัดองค์กร และรูปแบบของระบบบริหารจัดการของสถาบันการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 2)การสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรองค์กรบนระบบบริหารจัดการสถาบันการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ และ 3)พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรบนระบบบริหารจัดการสถาบันการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1)ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อสารสนเทศที่เหมาะสมที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.39)  2)ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการ บูรณาการระบบที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x̄ = 4.72, S.D. = 0.42) 3)ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.49) และ 4)ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x̄ = 4.63, S.D. = 0.50) สรุปได้ว่าสามารถนำการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานในการบริหารจัดการในสถาบันการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  This research studied about The Integration of Enterprise Resource Planning System on Online Training Management System (ERP-OTMS). The processes of this research were divided into 3 steps: 1) to study about the information factors which affected the appropriate establishment, organization and the form of management system of computer teaching and training institute by using EDFR technique. 2) to synthesize the model of the enterprise resource planning system on online training management system. 3) to develop the enterprise resource planning system on online training management system. The result of the study were 1) the samples' opinion towards the information factors was at very good level (x̄ = 4.69, S.D. = 0.39). 2) The result showed that the experts' opinion towards the integrated model synthesized was at very good level (x̄ = 4.73, S.D. = 0.45). 3) The program developers' opinion towards the developed system was at very good level (x̄ = 4.61, S.D. = 0.49). 4) The satisfaction of the developed system was at very good level (x̄ = 4.63, S.D. = 0.50). In conclusion, the Integration of Enterprise Resource Planning System on Online Training Management System (ERP-OTMS) could be introduced to computer teaching and training institutes efficiently.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-08-27