พลาสติกชีวภาพ: นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สีเขียว (Bioplastics: Innovation of Green Products)

Authors

  • พิชาภัค สมยูรทรัพย์ Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

bioplastics, biodegradable plastic

Abstract

ในปัจจุบันพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พลาสติกสังเคราะห์ที่ได้จากการผลิตด้วยปิโตรเลียมจะไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดการของเสียหรือขยะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษ พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เนื่องจากปลดปล่อยผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากการผ่านกระบวนการเมแทบอลลิซึมของจุลินทรีย์ทำให้ได้ น้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน (ในกรณีเกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ) ปัจจุบันชนิดของพลาสติกชีวภาพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA), polybutylene succinate (PBS) และ polybutylene succinate-co-adipate (PBSA) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่นำมาใช้ในการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางการค้า ดังนั้นบทความนี้ได้อธิบายถึงชนิดของพลาสติกชีวภาพและกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตลอดจนวิธีคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพได้In recent time, plastics were used to substitute natural products in every area and became an indispensable part of our life. The synthetic plastics derived from petroleum do not degrade and leads to increasing environmental problems with waste management. These materials increase the global warming and pollution. A biodegradable plastic is an alternative way to solve the global environmental problems. Bioplastics are degraded by microorganisms in the natural environmental and produce the microbial metabolic end-products such as water, carbon dioxide, methane (in the case of anaerobic degradation). To date, some bioplastics types have been developed. Polycaprolactone (PCL), polylactic acid (PLA), polybutylene succinate (PBS) and polybutylene succinate-co-adipate (PBSA) are most important materials used in commercial biodegradable plastics. Thus, this article reviews the types of bioplastics and biodegradation process along with microorganisms screening. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-01-20