ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม C.a.R (Instructional Activity Package on Linear Programming by Using C.a.R. Program and Euler Program for Mathayomsuksa III Students)

Authors

  • เกตุกนก หนูดี Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สายัณห์ โสธะโร
  • ธนูชัย ภูอุดม
  • รวีวรรณ งามสันติกุล

Keywords:

linear programming, C.a.R. Program, Euler Program

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มจำนวน 41 คน ผู้วิจัยดำเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยทำการทดลองทั้งหมด 14 คาบ ในห้องคอมพิวเตอร์และประเมินผล การเรียนรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนใบกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น นอกจากนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม วัดความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง กำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler สามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความ สามารถในการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม Euler ในระดับมาก The purpose of this research were 1) to study the students’ achievement on linear programming and 2) to evaluate students’ attitude toward linear programming and instructional activities by using C.a.R. Program and Euler Program after learning through instructional activity package created by the researcher. The study was conducted during the second semester of the 2009 academic year with Mathyomsuksa III students at Bannasan school in Suratthani. The experiment group of 41 students was selected by using cluster sampling approach. The researcher taught them a total of 14 periods in a computer laboratory. Work sheets and achievement test were used to assess the students’ performance. Moreover, the subjects were asked to complete a questionnaire about their attitude toward toward linear programming and instructional activities based on C.a.R. Program and Euler Program and Euler Program. From the data analysis, more than 60% of the subjects received a score higher than 60% on the achievement test, with a significant level of .05. This shows that the Mathayomsuksa III students have ability to learn on linear programming by using instructional activity package created by the researcher. In addition, the results of the questionnaire indicated that they have highly positive attitude toward linear programming and instructional activities based on C.a.R. Program and Euler Program.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads