ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (An Instructional Activity Package on Vectors by Using C.a.R. Program)

Authors

  • อนุวัฒน์ เดชไธสง Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สายัณห์ โสธะโร
  • ธนูชัย ภูอุดม
  • รวีวรรณ งามสันติกุล

Keywords:

Instructional Activity Package, vectors, C.a.R. Program, Effectiveness

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Sampling) จำนวน 30 คน ผู้วิจัยดำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลาสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้วผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเวกเตอร์ และตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สามารถผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรียนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการเรียนเรื่องเวกเตอร์ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น The purposes of this study were (1) to design the instructional activity package on vectors by using C.a.R. program for Mathayomsuksa II Students, (2) to determine the effectiveness of such activity package in terms of students’ achievement, and (3) to evaluate students’ attitude toward instructional activity package. The study was conducted during the second semester of the 2009 academic year with Mathyomsuksa II students at Niyommitwittayakarn School in Nakornratchasima Province. The experiment group with 30 students was using cluster sampling approach and a mathematics instructional package was designed to teach by researcher. The researcher taught them a total of 12 hours. At the end of the instruction, an achievement test was given to measure their performance on vectors. To find out their preference toward this kind of instruction activity package a questionnaire involving their attitude was also given to each student in the experimental group. The results showed that more than 60% of the experimental groups pass the instruction at .05 level of significant. And the scores on questionnaire showed an average satisfaction of the experimental group toward the instruction. This clearly indicated that Matthayomsuksa II students have ability to learn on vectors by instructional activity package on vectors by using C.a.R. program as designed by the researcher.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-01-20