แฮมิลโทเนียลยังผลสำหรับแบบจำลองฮับบาร์ดชนิดสองออบิทอล

Authors

  • พงษ์พันธุ์ พันธุ์เพชร
  • ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

Keywords:

แบบจำลองฮับบาร์ดชนิดสองออบิทอลที่ไร้สปิน, การแปลงแบบบัญญัติ, ตัวดำเนินการสปินเทียม

Abstract

ได้ทำการคำนวณแฮมิลโทเนียนยังผลของแบบจำลองฮับบาร์ดชนิดสองออบิทอลที่ไร้สปินโดยใช้การแปลงแบบบัญญัติ ได้ทำการเลือกตัวกำเนิดของการแปลงนี้เพื่อให้มีการทำลายพจน์ที่ผสมกันระหว่างฐานหลักที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว และฐานหลักที่มีอิเล็กตรอนคู่ หลังจากนั้นได้ใช้เงื่อนไขให้อิเล็กตรอนในระบบมีเพียงครึ่งเดียวและอันตรกิริยากันระหว่างอิเล็กตรอนในตำแหน่งเดียวกันมีสูงมาก จากเงื่อนไขทั้งสองที่กำหนดให้ จะได้แฮมิลโทเนียนยังผลที่เขียนอยู่ในรูปของตัวดำเนินการสปินเทียมจะพบว่าปริภูมิฮิลเบิร์ตของแฮมิลโทเนียนนี้จะมีเฉพาะฐานหลักที่ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนหนึ่งตัวต่อหนึ่งตำแหน่งของแลตทิสเท่านั้น เหตุผลดังกล่าวจะทำให้ขนาดของปริภูมิฮิลเบิร์ตเล็กลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อการคำนวณหาสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานะพื้นของแบบจำลองนี้โดยวิธีคำนวณเชิงตัวเลข

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads