การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับอ่อน Eurytrema pancreaticum

Authors

  • อาดูลย์ มีพูล
  • กมลชนก งามสม

Keywords:

พยาธิใบไม้ตับอ่อน, สารคัดหลั่ง, โพลีโคลนอลแอนติบอดี

Abstract

โพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อสารคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับอ่อน Eurytrema pancreaticum ผลิตโดยการปลูกภูมิคุ้มกันในหนู rat ด้วยสารคัดหลั่งจากการเลี้ยงพยาธิตัวเต็มวัยในสารละลาย RPMI จากการตรวจสอบความจำเพาะของแอนติบอดีที่ได้โดยวิธี Western immunoblotting พบว่าสามารถจับกับโปรตีนที่ได้จากสารคัดหลั่งจำนวน 5 แถบ มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 140, 52, 37, 17 และ 12 kDa และจับกับโปรตีนที่สกัดจากตัวพยาธิได้ 19 แถบ คือที่ 128, 123, 120, 112, 102, 99, 89, 83, 81, 78, 68, 57, 54, 52, 43, 37, 29, 17 และ 12 kDa ตามลำดับ เมื่อนำแอนติบอดีที่ได้ไปตรวจหาบริเวณที่พบสารคัดหลั่งในเนื้อเยื่อของพยาธิตัวเต็มวัยด้วยวิธี immunoperoxidase staining พบปฏิกิริยาของแอนติบอดีกับแอนติเจนของสารคัดหลั่งโดยพบตะกอนสีเข้มในเนื้อเยื่อค้ำจุน ท่อระบบขับถ่าย อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียและพบตะกอนสีปานกลางในผนังลำไส้และในเนื้อเยื่อปกคลุมร่างกาย แต่ไม่พบตะกอนสีในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads