Return to Article Details การแยกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของ gliding bacteria ที่แยกได้จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย Download Download PDF