การแยกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของ gliding bacteria ที่แยกได้จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย

Authors

  • ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ
  • วัลลภา อรุณไพโรจน์
  • อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

Keywords:

gliding bacteria, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส

Abstract

ในงานวิจัยนี้ได้แยกและศึกษาคุณลักษณะบางประการของ gliding bacteria โดยทำการเก็บตัวอย่างในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ น้ำทะเล ซากพืช สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ฟิล์มชีวภาพ สาหร่ายทะเล จำนวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง สามารถคัดแยก gliding bacteria ได้ 46 ไอโซเลท แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มตามลักษณะสัณฐานวิทยาของรูปร่างเซลล์ ขนาดของเซลล์ และสีของโคโลนี เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-7 วัน แล้วนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น พบว่าสารสกัดจาก gliding bacteria จำนวน 46 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ คือ Staphylococcus aureus, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae ได้ 11 ไอโซเลท อีกทั้งพบว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสารสื่อประสาท (acetylcholine) ที่ทำให้มนุษย์มีความสามารถในการจำลดลงและก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ผลที่ได้จากการทดลองนี้ชี้ให้เห็น gliding bacteria นั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านยาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads