การเปรียบเทียบหาระยะเวลาและอัตราส่วนเพศของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani ในการเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Stainton

Authors

  • ปรากรม ประยูรรัตน์
  • กาญจนา ชาญวรวุฒิ

Keywords:

อัตราส่วนเพศ, ระยะเวลา, แตนเบียนไข่, ผีเสื้อข้าวสาร

Abstract

ผลของจำนวนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Stainton ที่ถูกเบียน จำนวนตัวเต็มวัย จำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ของแตนเบียนไข่ Trichogramm confusum Viggiani ที่ออกมาจากไข่ที่ถูกเบียน โดยการเปรียบเทียบการเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร ที่อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของแตนเบียนไข่ 25:100, 50:100, 75:100 และ100:100 โดยให้ลงเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ระยะเวลาเบียนต่างๆ กันคือ 8, 12, 16, 20, และ 24 ชั่วโมง รวมเป็น 20 การทดลองทำทั้งหมด 4 ซ้ำ พบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของแตนเบียนไข่ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเบียนและอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของแตนเบียนไข่ ไม่ทำให้ไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียนจำนวนตัวเต็มวัย จำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ของแตนเบียนไข่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนระยะเวลาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสารมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จากผลการทดลองไข่ผีเสื้อข้าวสารถูกเบียนสูงสุดที่อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของแตนเบียนไข่ 50:100 ระยะเวลาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร 24 ชั่วโมง ไข่ที่ถูกเบียนและฟักเป็นตัวเต็มวัยของแตนเบียนไข่สูงสุดที่อัตราส่วน 100: 100 ระยะเวลาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร 24 ชั่วโมง แตนเบียนไข่ฟักเป็นตัวเต็มวัยเพศเมียสูงสุดที่อัตราส่วน 100: 100 ระยะเวลาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร 24 ชั่วโมงและแตนเบียนไข่ฟักเป็นตัวเต็มวัยเพศผู้สูงสุดที่อัตราส่วน 100: 100 ระยะเวลาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร 24 ชั่วโมง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads