1.
ศรีวันยงค์ ศ, จุลรัตน์ พ, บริบูรณ์ ก, วัฒนะรัตน์ ป, ศรีสวัสดิ์ พ, คลี่ฉายา ร, สุภาพ ว, ศรีอรุณรัศมี แ. การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. - [Internet]. 2016 Aug. 23 [cited 2024 Jul. 21];10(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933