1.
ทฤษณาวดี ม, สดคมขำ จ, คงมนต์ ศ, ลี้สกุล ณ. ผลของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. - [Internet]. 2016 Aug. 23 [cited 2024 Jul. 13];10(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7929