1.
วารสารวิจัยทางการศึกษา ส. สารบัญ. - [Internet]. 2016 Aug. 23 [cited 2024 Jul. 24];10(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7919