1.
เหมะประสิทธิ์ ส, สัจจพิบูล ศ, ประทุมทอง ว, สมมิตร ร. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). - [Internet]. 2016 Mar. 14 [cited 2024 Jun. 15];10(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273