1.
ทุงจันทร์ ท. แนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ. - [Internet]. 2016 Mar. 14 [cited 2024 May 28];10(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7264