1.
เศรษฐชัยบดี ด. รูปแบบการจัดบริการสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินที่ใช้ประสาทหูเทียม. - [Internet]. 2016 Mar. 14 [cited 2024 May 28];10(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7263