1.
วาสสามัคคี ป, สุธาสิโนบล ก, ประสงค์พร พ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ตำนาน และนิทานพื้นบ้านกับการสอน แบบปกติ. - [Internet]. 2015 Sep. 23 [cited 2024 Jul. 21];9(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6573