1.
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. บรรณาธิการแถลง. - [Internet]. 2024 Jan. 3 [cited 2024 Jun. 15];18(2):จ. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15867