1.
ทรงโฉม ค, กุลนภาดล เ, งามมีฤทธิ์ ณ. การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY. - [Internet]. 2023 Dec. 15 [cited 2024 Jun. 15];18(2):59-68. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641