1.
สุทธิรัตน์ ภ. สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในนิสิตนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: THE INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE (ICC) OF ENGLISH MAJOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE FACULTY OF EDUCATION. - [Internet]. 2023 Dec. 15 [cited 2024 Jun. 23];18(2):105-13. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15603