1.
บุญพัฒนาภรณ์ ส. การประเมินหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม): THE EVALUATION OF CURRICULUM FOR MATHEMATICS ENGINEERING MAJOR OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY). - [Internet]. 2023 Dec. 15 [cited 2024 Jun. 23];18(2):114-25. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15254