1.
มโนการณ์ ม, พรเวียง ส. แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. - [Internet]. 2023 Sep. 8 [cited 2023 Dec. 9];16(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178