1.
หัตถศักดิ์ ม, ดิลกสัมพันธ์ ป. การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. - [Internet]. 2023 Oct. 12 [cited 2024 May 19];16(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13807