1.
ลังกา พ. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษารายวิชาการศึกษาปฐมวัย. - [Internet]. 2021 Jul. 11 [cited 2024 May 19];16(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13800