1.
เอี่ยมวิลัย ว, ศิระวงษ์ น. การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. - [Internet]. 2023 Oct. 12 [cited 2024 May 18];16(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13797