1.
ด้วงวิเศษ บ. การส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 13];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12300