1.
วัชรกาฬ ส, พิมสาร ณ, ธนวุฒพรพินิจ ส. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 14];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12298