1.
ธรรมทัศนานนท์ ส. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 24];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12297