1.
ศักดิ์แสงวิจิตร ม, จารุเพ็ง ม, ศรีสวัสดิ์ พ. การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 21];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12294