1.
อังณะกูร พ, อัสสพันธุ์ ส, โสภณหิรัญรักษ์ เ. การสังเคราะห์คุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหากลุ่มสาระวิชา สำหรับนิสิตนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 17];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12293