1.
ปลัดกอง น, สมบัติวัฒนา ป, พึ่งโพธิ์สภ น. การศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 14];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12292