1.
กองบรรณาธิการ ส. ส่วนนำวารสาร. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 17];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12287