1.
ราษฎร์นิยม เ, บุญผดุง ส, อุนนะนันทน์ ธ. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน การบ้านออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 14];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12155