1.
คชพงษ์ น, จุลรัตน์ พ, ลังกา ว. การศึกษาความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิชาชีพครู. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Jul. 21];14(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12153