ศรีวันยงค์ ศิริพันธ์, จุลรัตน์ พาสนา, บริบูรณ์ กัมปนาท, วัฒนะรัตน์ ประพิมพ์พงศ์, ศรีสวัสดิ์ พัชราภรณ์, คลี่ฉายา รจนา, สุภาพ วรวุฒิ, and ศรีอรุณรัศมี แจ่มจันทร์. “การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, no. 2 (August 23, 2016). Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7933.