ทฤษณาวดี มณีภรณ์, สดคมขำ จำนง, คงมนต์ ศิริลักษณ์, and ลี้สกุล ณัฐิกา. “ผลของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, no. 2 (August 23, 2016). Accessed July 13, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7929.