วารสารวิจัยทางการศึกษา สารบัญ. “สารบัญ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, no. 2 (August 23, 2016). Accessed July 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7919.