เหมะประสิทธิ์ สุนีย์, สัจจพิบูล ศุภวรรณ, ประทุมทอง วันเพ็ญ, and สมมิตร รังรอง. “ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1)”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, no. 1 (March 14, 2016). Accessed June 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7273.