คนึงเหตุ ทัศไนย. “รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, no. 1 (March 14, 2016). Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7266.