วาสสามัคคี ปัทมา, สุธาสิโนบล กิตติชัย, and ประสงค์พร พรพิมล. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ตำนาน และนิทานพื้นบ้านกับการสอน แบบปกติ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9, no. 1 (September 23, 2015). Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6573.