วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองบรรณาธิการ. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18, no. 2 (January 3, 2024): จ. Accessed June 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15867.