ทรงโฉม คมชาญ, กุลนภาดล เพ็ญนภา, and งามมีฤทธิ์ ณัฐกฤตา. “การเสริมสร้างความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง: THE ENCHANCEMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS’ CAREER CHOICE ABILITY THROUGH REALITY COUNSELING THEORY”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18, no. 2 (December 15, 2023): 59–68. Accessed June 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15641.