มโนการณ์ มนต์นภัส, and พรเวียง สุบัน. “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 2 (September 8, 2023). Accessed December 9, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14178.