หัตถศักดิ์ มนัสนันท์, and ดิลกสัมพันธ์ ปิยวัตน์. “การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (October 12, 2023). Accessed May 19, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13807.