ลังกา พรชุลี. “ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษารายวิชาการศึกษาปฐมวัย”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (July 11, 2021). Accessed May 19, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13800.