เอี่ยมวิลัย วชิรวิทย์, and ศิระวงษ์ นฤมล. “การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (October 12, 2023). Accessed May 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13797.