พฤกษ์ประมูล ชนินันท์, ศรีสุทธิยากร สิวะโชติ, and บวรกิติวงศ์ สุชาดา. “การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12323.