กองบรรณาธิการ กระบวนการพิจารณาบทความ. “กระบวนการพิจารณาบทความ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12322.