ศักดิ์แสงวิจิตร มารุต, จารุเพ็ง มณฑิรา, and ศรีสวัสดิ์ พัชราภรณ์. “การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการให้คำปรึกษากลุ่ม”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12294.