อังณะกูร พุทธชาด, อัสสพันธุ์ สุรวิทย์, and โสภณหิรัญรักษ์ เสมอกาญจน์. “การสังเคราะห์คุณลักษณะเชิงบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหากลุ่มสาระวิชา สำหรับนิสิตนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12293.