บุตรพรม นรินทร์, สิกขาบัณฑิต เสาวณีย์, and ศรีประเสริฐภาพ ขวัญหญิง. “รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 2 (December 27, 2019). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12154.